Саксаганський район. ЗДО № 234
Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом управління комунальної

власності міста

виконкому Криворізької міської ради

№ _______ від ___________  2017 року

 

 

Начальник управління

____________________ С.Волошиненко

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 (ЯСЛА-САДОК) № 234»  

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ     

 

(нова редакція)   

       

Ідентифікаційний код    33575915                                    

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2017 рік

 

1 Загальні положення

1.1.         Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №234» Криворізької міської ради (надалі - Заклад) є юридичною особою, може мати реєстраційні та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс, має печатку, штамп, бланки з назвою Закладу.

1.2.         Заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про психологічну службу системи освіти України,  затвердженого наказом Міносвіти України від 03.05.1999 №127 (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами) та локальних нормативних актів.

1.3.         Заклад створено та зареєстровано рішенням виконкому Саксаганської районної Ради  народних депутатів міста Кривого Рогу від 24.11.1995 №516 як Дитячий дошкільний заклад №234 загального типу.

1.4.         У зв’язку зі зміною назви на: комунальний дошкільний навчальний заклад №234 загального розвитку, Заклад було перереєстровано 17.06.2005 (номер запису 12271050001002902).

1.5.         Заклад з усіх прав та обов’язків є правонаступником Комунального дошкільного навчального закладу №234 загального розвитку.

1.6.         Заклад зареєстровано в порядку визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.7.         Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі – Власник).

1.8.         Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради (безпосередньо) та управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у межах наданих повноважень.

1.9.         Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань, забезпечення рівня дошкільної освіти і виховання в обсязі державних вимог, виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки та дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.

1.10.     Цей Статут  розроблено відповідно до чинного законодавства України: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про психологічну службу системи освіти України,  затвердженого наказом Міносвіти України від 03.05.1999 №127 (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами),  Цивільного та Господарського кодексів України, даного Статуту та локальних нормативних актів.

1.11.    Заклад визначає на договірній основі господарські, фінансові та інші взаємовідносини з Власником або уповноваженим органом.

1.12.    Повна назва Закладу: комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №234» Криворізької міської ради. Скорочена назва закладу: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №234» КМР.

1.13.    Місцезнаходження Закладу: 50008, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця  Космонавтів, будинок  40.

1.14.    З моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут, зареєстрований 17.06.2005.

 

2.            Мета та предмет діяльності

 

2.1.         Головною метою та предметом діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти.

2.2.         Головним завданням Закладу є: реалізація державної політики в сфері дошкільної освіти;  сприяння збереженню та зміцненню здоров'я; розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей; формування особистості, розвиток її творчих здібностей і інтересів; забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.

 

3.            Комплектування Закладу

 

3.1.         Порядок комплектування груп Закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад. Для зарахування дитини до Закладу необхідно подати: заяву батьків, або осіб, які їх замінюють, витяг з історії розвитку дитини, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім’ї – для малозабезпечених та багатодітних сімей.

3.2.         Заклад розраховано на групи для дітей раннього та дошкільного віку, які комплектуються за віковими, різновіковими ознаками.

3.3.         Планова наповнюваність груп згідно з діючими нормативами становить:

-         в групах раннього віку – 15 дітей;

-         в одновікових дошкільних групах – 20 дітей;

-         у різновікових групах – 15 дітей.

3.4.         За дитиною зберігається місце у Закладі у випадку її хвороби, карантину, на час санаторного лікування,  відпусток батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів) незалежно від періоду тривалості відпустки батьків.

3.5.         Із врахуванням місцевих умов Власник або уповноважений ним орган може вносити зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця у Закладі.

3.6.         Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі; за бажанням  батьків або осіб які їх замінюють; коли дитина не відвідує Заклад без поважних причин більше двох місяців підряд; у разі не внесення плати за утримання  дитини після встановленого терміну.

3.7.         Батьків повідомляють письмово про відрахування дитини не менше як за 10 календарних  днів.

 

4.            Режим роботи Закладу

 

4.1.         Режим роботи Закладу встановлюється Власником, враховуючи потреби батьків:

-         групи з режимом роботи 10,5 годин – 730 - 1800

-         групи з режимом роботи 12 годин – 630 – 1830

4.2.         Заклад працює на п’ятиденному робочому тижні. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

 

5.            Організація харчування і медичного обслуговування Закладу

 

5.1.         Харчування дітей у Закладі та його кратність залежить від режиму роботи Закладу та тривалості перебування в ньому дітей. Заклад самостійно визначає потребу в продуктах харчування, які закуповуються в централізованому порядку. Харчування дітей організовується відповідно до встановлених державних норм та виділених на ці цілі коштів.

5.2.         Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування витрат на утримання Закладу, харчування його вихованців.

5.3.         Контроль за організацією та якістю харчування, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання,  дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Закладу.

5.4.         Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється штатним медичним персоналом та закріпленими медпрацівниками КУ «центром первинної медичної санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради,  амбулаторії  №4. Медичний персонал  здійснює лікувально-профілактичні заходи: контроль за станом здоров’я; фізичним розвитком дітей; організацією їх фізичного виховання,  загартування; дотримання санітарно-гігієнічних норм режиму та якістю харчування.

 

6.            Організація навчально-виховного процесу

 

6.1.         Зміст навчально-виховного процесу в Закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється відповідно до програм навчання і виховання дітей дошкільного віку, затверджених та рекомендованих Міністерством освіти України.

6.2.         У Закладі визначена українська мова навчання та виховання.

6.3.         Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є план роботи Закладу, який затверджується керівником, схвалюється педагогічною радою Закладу та погоджується з відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради.

6.4.         Заклад може надавати відповідно  до статутних цілей і завдань додаткові освітні послуги: на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють у межах гранично допустимого навантаження на дитину, визначеного наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

6.5.         Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня.

 

 

 

 

7.            Учасники навчально-виховного процесу

7.1.         Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є: діти дошкільного віку, педагогічні, медичні, технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, батьки або особи що їх замінюють.  

7.2.         Формами морального і матеріального заохочення учасників процесу є подяка, грамоти, премії та надбавки до заробітної плати в межах передбачених законодавством та фондом оплати праці.

7.3.         Права та обов’язки батьків, або осіб які їх замінюють.

7.3.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

-         обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування Закладу з питань навчання та виховання дітей;

-         брати участь у поліпшені організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

-         захищати в органах громадського самоврядування Закладу та  у відповідних державних і судових органах законні інтереси дітей;

-         заслуховувати звіт  завідуючої та вихователів Закладу про роботу в групах та Закладі.

7.3.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані (зобов’язання визначені ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту»):

-         своєчасно вносити плату за утримання дитини у Закладі в установленому порядку;

-         своєчасно сповіщати Заклад про можливість відсутності або хвороби  дитини.

7.4.         Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу  виконувати покладені на них функціональні обов’язки.

7.5.         Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,  Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

7.6.         Педагогічні працівники мають право:

-         на вільний вибір, розробку та застосування педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-         на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-         проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.

-         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи   Закладу та навчально-виховного процесу.

7.7.         Педагогічні працівники зобов’язані:

-         дотримуватися Статуту Закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

-         співпрацювати з сім’єю вихованця  Закладу з питань виховання дітей.

7.8.         Працівники Закладу несуть відповідальність:

-         за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним  законодавством України.

-         виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

-         дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

 

8.            Управління Закладом

 

8.1.         Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його керівник, який  призначається (на контрактній основі) і звільняється наказом управляння освіти і науки виконкому Криворізької міської ради відповідно до чинного законодавства України та діючого у місті Порядку. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Закладу обумовлені в Контракті. Керівник Закладу в своїй діяльності підзвітний Власнику.

8.2.         Керівник Закладу:

-         здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

-         діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

-         відкриває рахунки в установах Державної казначейської служби України;

-         у межах своєї компетенції видає накази, вказівки, доручення  обов’язкові для виконання  працівниками Закладу;

-         організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду оздоровлення, виховання і навчання дітей;

-         затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеного в установленому порядку і погоджує його з Власником або уповноваженим ним органом;

-         приймає на роботу або звільняє з неї  працівників Закладу з дотриманням чинного законодавства України;

-         забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог щодо охорони життя і здоров'я дітей;

-         створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в Закладі;

-         забезпечує необхідні умови і призначає відповідальних осіб з охорони праці;

-         є начальником цивільного захисту Закладу, діє відповідно до Кодексу цивільного захисту України та рішень виконкому Криворізької міської ради, організовує мобілізаційні заходи.

8.3.         Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори членів трудового колективу закладу та батьків. Кількість учасників загальних  зборів від працівників Закладу – 70%, від батьків і представників громадськості – 30%. Термін повноважень загальних зборів - 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не рідше 1 разу на рік.

Загальні збори:

-         обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

-         заслуховують звіт керівника Закладом, голови ради Закладу про їх роботу, дають їм оцінку таємним або відкритим голосуванням;

-         затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку Закладу.

8.4.         У період між загальними зборами діє рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, вихователі, спонсори, батьки, шефські підприємства та інші).

Рада Закладу:

-         організовує виконання рішень загальних зборів;

-         розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

-         зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету Закладу;

-         розглядає шляхи поповнення бюджету Закладу.

8.5.         У Закладі постійно діючим колегіальним органом управління є  педагогічна рада. До її складу входять керівник, вихователь-методист, вихователі, музичні керівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Головою педагогічної ради Закладу  є його керівник. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада Закладу:

-         розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу в Закладі, приймає відповідні рішення;

-         визначає план роботи Закладу;

-         затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

-         обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-         визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

-         заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

-         затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

-         розглядає інші питання, визначенні Положенням про дошкільний навчальний заклад.

 

9.            Охорона праці

 

9.1. Заклад реалізує конституційні права учасників навчально- виховного процесу на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності; на належні, безпечні і здорові умови праці й навчання; регулює за участю відповідних органів місцевого самоврядування відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці. Організація з охорони праці в закладі покладається на керівника освітнього об'єкта.

9.2. Заклад у своїй діяльності зобов'язується:

- керуватися чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

-         забезпечити належні умови праці, навчання, охорони життя і здоров'я, відпочинку учасників освітнього процесу.

-         забезпечити дотримання норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників, встановлених чинним законодавством.

-         установити тривалість денної роботи (зміни) відповідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи, затвердженими адміністрацією згідно з чинним законодавством.

9.3.     Працівники Закладу зобов'язані виконувати комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, додержуватися норм санітарно-гігієнічного законодавства.

9.4.     Керівник Закладу відповідає за проходження періодичних медичних оглядів учасниками навчально-виховного процесу.

9.5. У разі необхідності надавати домедичну і первинну медичну допомогу на дошпитальному рівні всім учасникам освітнього процесу;

9.6. Заклад проводить атестацію робочих місць за умовами праці задля розроблення та реалізації організаційних й технічних заходів щодо поліпшення умов праці працівників, а також для визначення їх права на надання пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці.

9.7. Керівник Закладу та відповідальні особи з питань охорони праці забезпечують навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) відповідно до вимог чинного законодавства.

9.8. Заклад забезпечує соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу у межах повноважень

 

10.       Майно Закладу

 

10.1.    Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу й закріплюється за ним на праві оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. Право оперативного управління оформлюється відповідним договором між уповноваженим органом управління та Закладом.

10.2.    Вартість основних засобів закладу станом на 01.03.2017 становить:

- балансова – 1173825,00 грн.;

- залишкова -  91949,00 грн.;

(з урахуванням амортизації, станом на 01.01.2017 р.)

- та вартість іншого майна – 210576,83 грн.

 

10.3.    Майно Закладу складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

10.4.    Заклад має право передавати, продавати, списувати, обмінювати, здавати в оренду та під заставу основні засоби за попередньою згодою з Власником або уповноваженим ним органом, відповідно до чинного законодавства України.

10.5.    Благодійні внески та матеріальні цінності, переданні Закладу безкоштовно іншими підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами зараховуються на самостійний баланс Закладу  і є комунальною власністю міста.

10.6.    Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання всього майна.

10.7.    Відповідно до чинного законодавства України Заклад користується землею, несе відповідальність за дотримання вимог та норм охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів. 

 

11.       Фінансово-господарська діяльність

 

11.1.    Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється за рахунок бюджетних, залучених та власних коштів. Грошові кошти з рахунків Закладу можуть зніматися тільки з його дозволу.

11.2.    Джерелами фінансування Закладу є кошти:

-         Власника;

-         відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-         батьків або осіб, які їх замінюють;

-         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-         інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

11.3.     Заклад може отримувати доходи (прибутки), які використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань та напрямів діяльності), визначених установчими документами.

11.4.    Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Власником, уповноваженим органом управління та працівниками Закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ним осіб забороняється.

12.       Права і обов’язки Закладу

12.1.    Заклад має право у межах кошторису доходів та видатків:

-         самостійно розпоряджатися доходами від господарської діяльності у випадках, передбачених законодавчими актами України;

-         добувати, орендувати необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси;

-         укладати будь-які договори усіх видів, крім прямо заборонених законодавством, з будь-якими контрагентами;

-         використовувати фінансові кошти на заходи, що сприяють поліпшенню матеріально-технічних умов роботи Закладу;

-         в установленому законодавством порядку здійснювати міжнародні зв’язки.

12.2.    Обов'язки Закладу:

-         забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством, складає статистичні звіти;

-         здійснює капітальний ремонт основних фондів, забезпечує введення в дію придбаних основних засобів;

-         забезпечує дотримання законодавства  про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціальне страхування;

-         вдосконалює форми і методи управління та господарювання.

12.3.    Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську звітність самостійно або на договірних умовах з централізованою бухгалтерією повністю в установленому порядку.

12.4.    Заклад в установленому порядку подає Власнику або уповноваженому ним органу звіт про результати своєї діяльності.

12.5.    Ревізія та перевірки діяльності Закладу контролюючими органами, в тому числі органами Власника, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

12.6.     Заклад організує архівне зберігання документів, для цього керівник Закладу призначає відповідальну особу. Заклад складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

 

13.       Контроль за діяльністю Закладу

13.1.    Заклад підпорядкований та підзвітний Власнику або уповноваженим органам управління.

13.2.    Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться один раз у десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13.3.    Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу виховання здійснюється Власником або уповноваженим ним органом.

13.4.    Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, передбачаються цим Статутом та іншими відповідними законодавчими актами України.

14. Припинення діяльності Закладу

14.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням Власника або суду, згідно з чинним законодавством України і передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

14.2. Заклад ліквідується:

-         за рішенням Власника;

-         на підставі рішення господарського суду за поданням до органів, що контролюють його діяльність, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;

-         за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

-         з інших підстав, передбачених законом.

14.3. При реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

14.4. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок та строки припинення діяльності закладу відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає у суді від імені Закладу. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Заклад перебуває у процесі припинення.

14.5. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Закладу, розміщує в офіційному  друкованому видані повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторам претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановленні законодавством строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Закладу. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію, для затвердження.  Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

14.6. Претензії кредиторів закладу задовольняються з майна цього Закладу. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються до чинного законодавства України. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Закладу, претензії, які не визначені ліквідаційною комісією, якщо їх заявники в місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії  не звернулися до суду з відповідним позовом, а також претензії у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними. Майно, що залишилося після задовільнення претензії кредиторів, розподіляється між іншими комунальними закладами в порядку і на умовах, передбачених законодавством.

14.7. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Ухвалено на загальних зборах

трудового колективу КДНЗ №234

(Протокол № 7 від 16.03.2017р.)

Погоджено:

 

Заступник міського голови

____________________     В.Бєрлін

 

Начальник управління

освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

____________________   Т.Кріпак